Vietnamese

 

Khói thuốc lá gốm có Những Chất Gì????  (Tobacco Smoke Has What in it?)

Khi Quý Vị Cai Hút Thuốc Lá     (When You Quit Smoking)

Nhà Thuê Không Khói Thuốc Lá Quận Lancaster  (Lancaster County Smoke-Free Housing Guide)

Người hàng xóm hút thuốc lá (The Smoker Next Door)

Quý Vị có thể tạo một sự khác biệt (You Can Make a Difference)


Giâý dán cưả sổ 
(Window Stickers)

Gia đình chúng tôi không hút thuôć.

Xin đừng hút thuôć trong xe cám ón.